Deze voorwaarden zijn toepasselijk op al onze offertes, bestellingen en verkoopovereenkomsten en primeren op alle andere voorwaarden behoudens andersluidende schriftelijke afspraken. Bij het plaatsen van een bestelling en dus betaling van het voorschot gaat u onherroepelijk akkoord met onze verkoopsvoorwaarden.

Levering gebeurt tegen complete betaling (cash, overschrijving,…).  Bij niet-betaling wordt het verkochte of herstelde goed in bewaring gehouden.  De reeds gemaakte kosten zullen verhaald worden.  Het betaalde voorschot wordt ingehouden door de verkoper.  Bij aanmaning van onbetaalde facturen wordt een forfaitaire administratiekost van 50 euro aangerekend.  Vanaf dan worden ook intresten aangerekend ten belopen van 2% per maand.

Bestellingen kunnen door de koper niet gewijzigd of geannuleerd worden, tenzij met schriftelijk akkoord. WPCycles BV behoudt zich het recht om een annuleringsvergoeding van 30% door te rekenen aan de klant.  Bij bestellingen van goederen (fietsen en andere) en/of diensten in de winkel wordt een voorschot gevraagd van 10% of bij geringe waarde wordt gevraagd om het het volledige bedrag reeds te voldoen. Bij annulering van deze bestelling wordt het voorschot ingehouden als vergoeding voor de gemaakte kosten.

Levertijden worden louter ter informatie verstrekt en zijn indicatief. Gebeurlijke vertragingen in de levering van prestaties of goederen, van welke aard dan ook (overmacht of niet), kunnen nooit aanleiding geven tot enige annulering, uitstel van betaling, schadevergoeding of prijsvermindering.

Alle geleverde goederen blijvende exclusieve eigendom van WPCycles BV tot wanneer het volledige factuurbedrag is voldaan. De koper verbindt er zicht toe, zich vooraf niet van de goederen te ontdoen.

Klachten betreffende de koopwaren dienen, om geldig te zijn, binnen de 8 dagen na levering schriftelijk te worden gemeld (aangetekend per post of per e-mail).

De goederen zijn door de leverancier-fabrikant gewaarborgd tegen fabricagefouten. Fabricagefouten dienen rechtstreeks verhaald op de aansprakelijke fabrikant-leverancier en kunnen geen directe aansprakelijkheid van onzentwege meebrengen gezien wij enkel fungeren als distributiekanaal. WPCycles BV kan wel optreden als tussenpersoon. In geval van strijdigheid van huidige clausule met dwingende rechtsbepalingen is onze aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot de aansprakelijkheid van de leverancier-fabrikant.

Herstellingen worden uitgevoerd volgens het goede-huisvader principe.  Bij betwisting worden enkel de onderdelen vervangen en is de schadevergoeding beperkt tot het factuurbedrag.

Goederen die ter herstelling worden binnengebracht dienen uiterlijk 14 dagen na de opgegeven datum van afwerking afgehaald te worden, tenzij anders overeengekomen. Bij gebreke hieraan wordt de klant verondersteld afstand te doen van zijn goederen en uitdrukkelijk WPCycles BV te machtigen om deze te verkopen en om de koopprijs te verrekenen met de verrichtte herstellingskosten. In geval het saldo negatief is blijft de klant volledig aansprakelijk tegenover WPCycles voor het verschil, alsmede alle bijkomende kosten hieruit voortvloeiend.

Het niet tijdig komen halen van een herstelde fiets brengt ook extra kosten met zich mee voor staangeld. Per dag dat een herstelde fiets, zonder grondige reden en mits akkoord van WPCycles BV, na het verstrijken van de ophaaltermijn niet wordt opgehaald, heeft WPCycles BV het recht een kost van 3€/dag aan te rekenen aan de eindklant.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.